Sloopmelding gebouw of deel gebouw

 • Wat is het?

  U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

  U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

  • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
  • bij de sloop verwijdert u asbest

  Sloopmelding én omgevingsvergunning

  In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

  • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
  • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • slopen in strijd met het bestemmingsplan
 • Wat moet ik doen?

  De sloopmelding doet u via het Omgevingsloket online. Als particulier kunt u de melding direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. Als bedrijf heeft u voor de digitale aanvraag eHerkenning nodig. Heeft u ook een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouwen, dan kunt u de aanvraag hiervoor ook via Omgevingsloket online indienen. Dit kunt u tegelijk doen met de sloopmelding.

  Doe de sloopmelding minimaal 4 weken voordat u met de sloopwerkzaamheden wilt beginnen. Soms kunt u ook uiterlijk 5 werkdagen van tevoren de melding doen. Dit kan in de volgende gevallen:

  • U verwijdert als particulier hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2.
  • U voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.

  Nadat u de melding heeft gedaan, krijgt u van de gemeente een ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat uw melding volledig is. Is uw melding niet volledig, dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel volledig, dan krijgt u binnen 4 weken na ontvangst van de melding van de gemeente bericht of uw melding wel of niet aanvaard is. Aan de aanvaarding zijn voorwaarden verbonden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

  Minimaal 2 werkdagen voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, moet u dit melden bij de gemeente. Bent u klaar met de werkzaamheden? Meld dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u de werkzaamheden afgerond heeft.

 • Wat heb ik nodig?

  Gegevens bij de sloopmelding

  • naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk
  • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
  • adres, kadastraal nummer en soort bouwwerk
  • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

  Rapporten meesturen bij de sloopmelding

  Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Bijvoorbeeld:

  • (als u verwacht dat er asbest vrijkomt) een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf
  • een sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie
  • een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken
  • een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken

  Let op: Een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

 • Online aanvragen

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 4 weken na ontvangst van uw sloopmelding krijgt u bericht of uw melding wel of niet aanvaard is. Na ontvangst van de aanvaarding van de sloopmelding kunt u beginnen met de werkzaamheden.

  Aan een sloopmelding worden voorwaarden gesteld. U dient zich aan die voorwaarden te houden. Heeft u een sloopmelding gedaan voor werkzaamheden die een uiterlijke meldingstermiijn hebben van 5 werkdagen, dan krijgt u binnen 5 werkdagen bericht of uw melding wel of niet aanvaard is.

  Heeft u ook een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan geldt het volgende:

  • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
  • Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.
 • Aanvullende informatie

  Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kunt u op de Asbestwegwijzer kijken om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.